سوالات متداول

#
ملک من در کدام دسته از انواع ملک قرار میگیرد ؟

امتیاز مسکن مهر : اگر شما مبلغی را به شرکت عمران و یا تعاونی مسکن  واریز کرده اید ولی هنوز موفق به دریافت کارت قسط و کلید واحد خود نشده اید قرارداد خود را بعنوان امتیاز مسکن مهر ثبت کنید .

- امتیازهای مسکن مهردرفازهای چهار – پنج – شش  شهر جدید پرند قراردارند .

-نکته --- فایلهایی که کلید دارند ولی هنوز کارت قسط دریافت نکرده اند در دسته بندی امتیاز مسکن مهر قرار میگیرند . چراکه با دریافت کارت قسط است که تبدیل فرایند تغییر امتیاز به آپارتمان در مسکن مهر کامل میشود .

- آپارتمان مسکن مهر: واحدهایی که در فازهای ( چهار- پنج - شش )  قرار گرفته اند اعم از قرارداد پنج برگ شرکت عمران و یا قرارداد واگذاری تعاونی که هم  کلید واحد وهم  کارت قسط  را در دست دارند جزو این دسته از انواع ملک قرار میگیرند .

نکته : ما در فاز سه  هم یک پروژه مسکن مهر بنام (مپسا سه ) داریم . بدلیل اینکه این مورد در فازهای غیر مهری و بعنوان یک استثنا وجود دارد ترتیب ثبت این پروژه بعنوان آپارتمان ثبت میشود .

- آپارتمان : آپارتمانهایی که بصورت سری و توسط تعاونیهای مختلف در سطح فازهای صفر – یک – دو – سه ساخته شده اند در این دسته قرار میگیرند .

بعنوان مثال تعاونیهای جعفریه –هواپیمایی – هوافضا – بنیاد و ....

آپارتمان شخصی ساز : اگر واحد شما جزو موارد ساخته شده توسط افراد عادی شخصی و یا بسازبفروشان است و شخصی سازی شده است  ملک شما در این دسته قرار میگیرد

نکته – محدوده فازهای این دسته  فازهای   صفر – یک – دو – سه    میباشد .

آپارتمانهای اداری و تجاری : آپارتمانهایی که در سند شان بعنوان ملک اداری – تجاری – اداری و تجاری قید شده باشد در این دسته قرار میگیرند .

- محدوده این موارد در تمامی فازهای پرند از صفر تا شش میباشد .